Algemene Voorwaarden

Download de algemene voorwaarden

FÍLATIM Bureau voor profielkeuze en studieperspectief

FÍLATIM is een onderneming van mevrouw drs. Th.J.S.M.Molijn

Opdrachtgever: De persoon die een opdracht geeft aan FÍLATIM en verantwoordelijk is voor tijdige betaling.

Cliënt: De persoon ten behoeve van wie de FÍLATIM werkzaam is.

Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door FÍLATIM.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door FÍLATIM gesloten overeenkomsten en/of door FÍLATIM verrichte handelingen.

1.2 Vernietiging en/of nietigheid van enige of meerdere specifieke bepalingen, verbonden aan een  opdracht,  of van deze algemene bepalingen, laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Artikel 2 Werkzaamheden

FÍLATIM stelt zich ten doel samen met cliënt te komen tot een optimaal advies aan, begeleiding van en besluitvorming door cliënt ten aanzien van cliënt’s profiel- en/of studiekeuze.

Artikel 3 Honorarium

3.1 Geoffreerde prijzen in de door FÍLATIM genoemde aanbiedingen, als bedoeld in artikel 1.1, gelden uitsluitend voor die aanbiedingen.

3.2 Wijziging van vraagstelling door de opdrachtgever of cliënt kan tot wijzigingen van kosten, bedoeld in artikel 1.1, aanleiding geven. FÍLATIM zal opdrachtgever vóór aanvang van zijn aldus te wijzigen dienstverlening schriftelijk informeren over de gewijzigde kosten.

Artikel 4 Uitvoering der werkzaamheden

4.1 De termijn waarin FÍLATIM zijn diensten zal verrichten, kan slecht bij benadering worden opgegeven en zal nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van enige termijn geeft de opdrachtgever geen recht op restitutie of schadevergoeding.

4.2 FÍLATIM is gerechtigd de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten zolang opdrachtgever jegens FÍLATIM niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot op het moment dat opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen nakomt.

4.3 FÍLATIM is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst eenzijdig om hem moverende redenen te beëindigen en af te zien van nog niet betaald honorarium.

Artikel 5 Overmacht

5.1 Omstandigheden buiten de macht van FÍLATIM en/of zijn toedoen welke van dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst niet meer kan worden volbracht, geeft FÍLATIM het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder enige verplichting tot restitutie of schadevergoeding.

5.2 Omstandigheden buiten de macht en/of toedoen van cliënt welke van dien aard zijn dat de naleving van de overeenkomst niet meer mogelijk is, geeft cliënt het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot schadevergoeding op te schorten voor een termijn van maximaal 3 maanden.

5.3 Indien opschorting van de overeenkomst ex artikel 4.2 of ex artikel 5.2 leidt tot afstel van de dienstverlening, laat onverlet de bevoegdheid van FÍLATIM (na de termijn van 3 maanden genoemd in artikel 5.2.) het totaal van het overeengekomen honorarium aan opdrachtgever te factureren.

Artikel 6 Betaling

Door FÍLATIM te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Indien binnen veertien dagen na herinneringsfactuur geen betaling heeft plaatsgevonden, heeft FÍLATIM de bevoegdheid administratiekosten á € 25,- in rekening te brengen. Na verstrijken van genoemde termijn kan FÍLATIM aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies van 1% per maand, te vermeerderen met incassokosten, in rekening brengen.

Artikel 7 Geheimhouding

7.1 FÍLATIM behandelt persoonlijke gegevens van cliënt strikt vertrouwelijk en zal deze niet aan derden verstrekken.

7.2 Indien de opdrachtgever en de cliënt niet dezelfde persoon zijn, zullen de gegevens van de cliënt niet aan de opdrachtgever worden doorgegeven, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voor cliënt, opdrachtgever en FÍLATIM, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van FÍLATIM’s eigen risico, welk in elk geval niet hoger zal zijn dan het bedrag van het door FÍLATIM in rekening gebrachte honorarium.

Artikel 9 Nederlands Recht

De rechtsverhouding tussen opdrachtgever, cliënt en FÍLATIM is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter

Artikel 10 Inzage

Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage bij de kantoren van FÍLATIM en worden op verzoek toegezonden. Tevens zijn deze algemene voorwaarden gepubliceerd op http://www.filatim.nl.

Bussum, 2008